poniedzia�ek, 28 wrzesie� 2020 r.

Porządek obrad
zebrania rodziców

Jerzy Sendecki
2020-09-10

Proponowany Porządek obrad zebrania ogólnego rodziców
w dniu 21 września 2020 r.

1. Rozpoczęcie zebrania i powitanie obecnych przez Dyrektora PSM I i II st.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania.
4. Zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania.
5. Wybór protokolanta zebrania.
6. Informacja Dyrektora szkoły. Przedstawienie sprawozdania za rok 2019/2020.
7. Informacja przedstawicieli Rady Rodziców. Przedstawienie sprawozdania za rok 2019/2020.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Zgłaszanie kandydatów do Rady Rodziców.
10. Wybór członków Rady Rodziców na rok 2020/2021 zgodnie z regulaminem.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.