pi�tek, 27 listopad 2020 r.

Terminy oraz
regulamin rekrutacji!

Jerzy Sendecki
2020-06-10

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju

TERMINY ORAZ WARUNKI PRZEPROWADZANIA BADANIA PRZYDATNOŚCI / EGZAMINU WSTĘPNEGO / EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/202

I. Informacje ogólne

1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

2. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

3. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

II. Dokumenty

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do Szkoły przesyła się w terminie określonym przez dyrektora Szkoły. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.szkola-muzyczna.pl.

2. W przypadku kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 7 lat, należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

3. W przypadku kandydatów zarówno do szkoły muzycznej I stopnia oraz II stopnia, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym instrumencie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

4. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio opinii lub zaświadczenia, rodzic / opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni informuje dyrektora Szkoły wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej do ostatniego dnia postępowania rekrutacyjnego.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, odpowiednio opinię lub zaświadczenie składa się dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 25 września 2020 r.

III. Przebieg badania przydatności / egzaminu wstępnego / egzaminu kwalifikacyjnego

1. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

2. Dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny, który obejmuje egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.

3. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły tego samego typu i kierunku kształcenia, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

IV. Terminy

1. Badanie przydatności / egzamin wstępny / egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w dniach: 20, 22, 29 czerwca 2020 r.
2. W uzasadnionych przypadkach, po złożeniu podania do dyrektora Szkoły, możliwe będzie ustalenie innego terminu badania / egzaminu.
3. Dokładna data i godzina badania / egzaminu ustalana będzie indywidualnie z każdym kandydatem.
4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 6 lipca 2020 r.
5. Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych: 14 sierpnia 2020 r.

V. Dodatkowe informacje – środki bezpieczeństwa osobistego

1. Na badanie / egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu badania / egzaminu nie może wejść na teren Szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych - w dniu badania przydatności/ egzaminu pełnoletni kandydat, rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie w tej sprawie przed wejściem do Szkoły.
3. Czekając na wejście do Szkoły/sali badania/egzaminu, kandydaci, rodzice/prawni opiekunowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
4. Badanie/egzamin odbywa się według ustalonego harmonogramu.
5. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
6. Wszystkie osoby wchodzące na teren Szkoły obligatoryjnie korzystają z płynu do dezynfekcji rąk, którego dozownik umieszczony jest przy wejściu do Szkoły.
7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły, z wyjątkiem sali badania/egzaminu po zajęciu miejsca przez zdającego.
8. Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu/egzaminie mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania badania/egzaminu.
9. Tylko jeden Rodzic/Prawny opiekun może wejść z dzieckiem na teren Szkoły.
10. Zdający, do sali badania/egzaminu, wchodzi sam.
11. Zdający nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
12. Po wejściu do budynku Szkoły kandydat jest zobowiązany do pozostawienia wszystkich rzeczy osobistych (okrycie wierzchnie, futerał instrumentu) w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.
13. Pełnoletni kandydat, rodzic/prawny opiekun korzysta z własnego długopisu.
14. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Należy przynieść własną butelkę z wodą.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny 32.476.37.05 bądź za pomocą poczty elektronicznej: szkolamuzjastrzebie@poczta.internetdsl.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.